Co to jest wspólnota?

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?
Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali danej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w każdym budynku, w którym ustanowiono odrębną własność choć jednego lokalu, którego właścicielem jest inna osoba niż właściciel pozostałych lokali.

Pozostałe lokale mogą być własnością wyodrębnioną, potwierdzoną aktem notarialnym i wpisem do księgi wieczystej, albo mogą nie być wyodrębnione i stanowić własność dotychczasowego właściciela (sprzed ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu). Wspólnota mieszkaniowa składa się co najmniej z dwóch członków.


Powstanie wspólnoty mieszkaniowej jest niezależne od woli właścicieli lokali.
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa, pozywać i być pozywana, nie ma jednak osobowości prawnej, nazywana jest często „ułomną osobą prawną”

Podstawowym prawem właściciela lokalu jest prawo do korzystania z lokalu oraz rozporządzanie nim i to z wyłączeniem innych osób. Właściciel lokalu może w związku z tym swobodnie nim rozporządzać, zbyć, oddać w używanie wynająć itp. Właściciel nie może jedynie korzystać z lokalu w sposób sprzeczny z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem. Musi on powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

Właściciel lokalu ma prawo korzystać z nieruchomości wspólnej w takim zakresie, w jakim daje się to pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Właściciel lokalu ma prawo do:

 • Współkorzystania z nieruchomości wspólnej, zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • Współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną (jest to także obowiązkiem właściciela),
 • Czerpania pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej, proporcjonalnie do posiadanego udziału, w części przekraczającej wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
 • Określania sposobu zarządu w umowie,
 • Wyboru Zarządu,
 • Podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • Zaskarżenia uchwały właścicieli lokali do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub umową właścicieli albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy,
 • Kontrolowania działalności Zarządu,
 • Podejmowania decyzji w sprawie odwoływania i zawieszania w czynnościach całego Zarządu lub poszczególnych członków,
 • Oceny pracy Zarządu i udzielania mu absolutorium z prowadzonej działalności,
 • Udzielania Zarządowi zgody na podejmowanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • Zwrócenia się do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego,
 • Zwoływania corocznego zebrania właścicieli lokali, jeśli Zarząd tego nie uczyni w pierwszym kwartale każdego roku,
 • Wnioskowania (wraz z innymi właścicielami dysponującymi łącznie 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej) do Zarządu o zwołanie zebrania właścicieli lokali