Dochodzenie należności.

Jeżeli jeden z członków Wspólnoty Mieszkaniowej, pomimo licznych monitów od zarządu, uporczywie zalega z obowiązkowymi płatnościami na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnej (art. 13 Ustawy o własności lokali) Wspólnota Mieszkaniowa może żądać sprzedaży jego lokalu w drodze licytacji.

Zgodnie art. 16 Ustawy o własności lokali, właścicielowi lokalu, który długotrwale zalegał z zapłatą należnych od niego opłat i którego lokal został zlicytowany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Zwłoka w zapłacie należności

Jeśli członek wspólnoty zwleka z zapłata należności można naliczyć odsetki – na podstawie przepisów art. 359 i 481 kodeksu cywilnego z tytułu zwłoki w zapłacie.