Świadczenia

Oprócz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, na pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów i usług świadczonych na rzecz właścicieli.

Na koszty związane z dostawą mediów i usług świadczonych na rzecz właścicieli składają się w szczególności:

  • Wydatki na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do poszczególnych lokali;
  • Wydatki na dostawę energii cieplnej dla celów CO w poszczególnych lokalach i podgrzewu CW;
  • Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, gromadzonych przez właścicieli lokali.

Sposób rozliczania pobranych zaliczek, zawsze będzie regulowany w uchwale wspólnoty.

Wspólnota mieszkaniowa nie może przeznaczyć tych zaliczek na inny cel, np. na fundusz remontowy. Zaliczki te pozostają własnością poszczególnych właścicieli a nie wspólnoty mieszkaniowej.