Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej

Zebranie ogółu właścicieli lokali powinno zostawić zwołane przynajmniej raz w roku, nie później niż w do końca pierwszego kwartału każdego roku. Zebranie zwołuje zarząd lub

Przedmiotem zebrania powinny być w szczególności:

  • uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;
  • ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono;
  • sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Zebrania właścicieli lokali mogą być zwoływane częściej niż raz w roku.

Zebrania właścicieli lokali mogą być zwoływane na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę.

Właściciel powinien być powiadomiony o terminie i przedmiocie obrad zebrania 7 dni przed planowanym terminem.

W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących właścicieli.

Właściciel może uczestniczyć w nim osobiście, lub upoważnić dowolną osobę dorosłą.

Po zebraniu nie ma możliwości modyfikacji uchwał, właściciele nieobecni na zebraniu głosują jedynie za lub przeciw propozycji.

Gdy uchwały zostały podjęte w trybie indywidualnego zbierania głosów powstaje obowiązek pisemnego poinformowania właścicieli o podjętych przez wspólnotę mieszkaniową uchwałach.